Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 


 

Οι παρακάτω αναφορές, καλύπτουν ποικίλα θέματα που αφορούν στη γλώσσα, C καθώς και σε δομές δεδομένων. Δυστυχώς είναι όλες στα Αγγλικά.


The Development of the C Language
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Services/Doc/C/C/history.pdf

C programming language

http://en.wikipedia.org/wiki/C_programming_language

TutorialsPoint. C Programming Tutorial

https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm

Learning to Program in C/C++

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

GeeksforGeeks C programming language

https://www.geeksforgeeks.org/c-programming-language/

C Operator Precedence

https://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence  

The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 edition

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/idx/index.html  

The GNU C Library

https://www.gnu.org/software/libc/manual/  

Programming in C. UNIX System Calls and Subroutines using C

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html  

Beej's Guide to Network Programming Using Internet Sockets

https://beej.us/guide/bgnet/  

Advanced Programming in the UNIX Environment Using Internet Sockets

http://www.apuebook.com//  

Data Structures and Algorithms

http://oopweb.com/Algorithms/Documents/PLDS210/VolumeFrames.html

Dictionary of Algorithms and Data Structures

http://www.nist.gov/dads  

Linked List Basics

http://cslibrary.stanford.edu/103

Binary Trees

http://cslibrary.stanford.edu/110/BinaryTrees.html#s1

Binary Tree Traversal

http://www.fredosaurus.com/notes-cpp/ds-trees/binarytreetraversal.html  

Dev-C++

http://www.bloodshed.net/dev/doc/index.html  

JDoodle (online compiler)

https://www.jdoodle.com/c-online-compiler  

codinggroup (online compiler)

https://www.tutorialspoint.com/compile_c_online.php  

repl it (online compiler)

https://repl.it/