Η γλώσσα C σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 


 

Οι παρακάτω αναφορές, καλύπτουν ποικίλα θέματα που αφορούν στη γλώσσα, C καθώς και σε δομές δεδομένων. Δυστυχώς είναι όλες στα Αγγλικά.


The Development of the C Language
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Services/Doc/C/C/history.pdf

Programming in C

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html  

An Introduction to C++

http://www.acm.org/crossroads/xrds1-1/ovp.html  

C programming language

http://en.wikipedia.org/wiki/C_programming_language

C Language Tutorial

http://einstein.drexel.edu/courses/Comp_Phys/General/C_basics/c_tutorial.html

Learning to Program in C++

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

Sorting Data

http://www-ee.eng.hawaii.edu/Courses/EE150/Book/chap10/subsection2.1.2.html

Quick Sort

http://linux.wku.edu/~lamonml/algor/sort/quick.html

Memory Allocation

http://www.informatik.uni-hamburg.de/RZ/software/gnu/libraries/libc_3.html

Data Structures and Algorithms

http://ciips.ee.uwa.edu.au/~morris/Year2/PLDS210/ds_ToC.html  

Dictionary of Algorithms and Data Structures

http://www.nist.gov/dads  

Linked List Basics

http://cslibrary.stanford.edu/103

Binary Trees

http://cslibrary.stanford.edu/110/BinaryTrees.html#s1

Binary Trees

http://webster.cs.uga.edu/~boanerg/hci2/partc/bintree

Binary Tree Traversal

http://www.fredosaurus.com/notes-cpp/ds-trees/binarytreetraversal.html  

Binary Tree Sort

http://www.seasite.niu.edu/cs464/tree2.htm

C Functions

http://cermics.enpc.fr/~ts/C/FUNCTIONS/function.ref.html

Dev-C++

http://www.bloodshed.net/dev/doc/index.html